fbpx
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สอบถาม
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย

การดำเนินคดีฟ้องแพ่ง อาญา ศาลพิเศษต่างๆ บริการด้านสัญญา ทำสัญญา หนังสือทวงถาม สัญญาจ้าง หนังสือยินยอม ใบโอนหุ้น ใบหุ้น ทำสมุดทะเบียนหุ้น

บริการจัดประชุมและทำรายงานการประชุมในวาระต่างๆ และบริการด้านกฎหมายอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการหารือข้อกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย หรือให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

งานด้านกฎหมาย

 • บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง
 • คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง
 • คดีเช่าซื้อ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับไฟแนนท์ฟ้องร้อง ในกรณีการเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเช่าทรัพย์
 • คดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่นคดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู รับรองบุตร การตรวจสอบทรัพย์
 • คดีแพ่งที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องตั๋วเงิน ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท การเพิกถอนที่ประชุม
 • คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับภาษีอากร คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ
 • คดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
 • บริการงานด้านการเขียน และร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ
APPLY NOW
Support

สอบถามข้อมูล

  สอบถามฟรี

  086-363-4578

  ที่ตั้งสำนักงาน

  บริษัท ทีพี การบัญชีและกฏหมาย 333/81 หมู่ที่1 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

  Contact Us